Statut i Regulaminy

Statut Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

PREAMBUŁA

Medycyna laboratoryjna jest ważną dziedziną ochrony zdrowia, obejmującą wiele specjalności szeroko pojętej diagnostyki laboratoryjnej- chemię i biochemię kliniczną, mikrobiologię i parazytologię kliniczną, hematologię, serologię i immunologię kliniczną, toksykologię kliniczną, patomorfologię i cytologię kliniczną, genetykę medyczną, medycynę nuklearną.
Medycyna laboratoryjna jest taką dziedziną ochrony zdrowia, w której spotykają się i wspólnie pracują ludzie o różnym wykształceniu- lekarze, farmaceuci, biolodzy, chemicy i analitycy medyczni. Medycyna laboratoryjna jest zatem i może być terenem działania różnych towarzystw naukowych i korporacji zawodowych.
Wspólnym i jednoczącym wszystkie dziedziny medycyny laboratoryjnej elementem jest diagnostyczny wymiar badań laboratoryjnych.
Pierwszym i najważniejszym zadaniem Kolegium będzie rozwój medycyny laboratoryjnej w Polsce i kształtowanie modelu działania wszystkich dziedzin medycyny laboratoryjnej w sposób zapewniający największą jej użyteczność społeczną.
Kolegium będzie kolegialną i samorządną ale jednocześnie elitarną reprezentacją specjalistów wszystkich (różnych) dziedzin medycyny laboratoryjnej z ośrodków akademickich i pozaakademickich. Kolegium będzie instytucją opiniotwórczą, dbającą o prawidłowe pod względem merytorycznym, organizacyjnym i technicznym rozwiązania wszelkich problemów w medycynie laboratoryjnej.
Kolegium Medycyny Laboratoryjnej będzie pełnić rolę integrującą środowisko i reprezentować je wobec organów administracji rządowej i samorządowej.
Kolegium będzie współdziałać z odpowiednimi towarzystwami naukowymi i korporacjami zawodowymi dla rozwoju medycyny laboratoryjnej. Kolegium Będzie współdziałać z odpowiednimi Komisjami przy Ministrze Zdrowia, z Instytutami Resortowymi służby zdrowia, z instytucją krajowego nadzoru specjalistycznego i innymi instytucjami centralnymi, których działalność dotyczy medycyny laboratoryjnej- a w razie zaniku tych instytucji będzie dążyć do przejęcia ich funkcji.
Swoimi działaniami Kolegium będzie służyć interesom wszystkich pracowników medycyny laboratoryjnej, jak też interesom pacjentów, lekarzy i całego systemu ochrony zdrowia.
Kierując się tymi przesłankami postanawiamy powołać Kolegium medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Paragraf 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce” i w dalszej części tego Statutu nazywane jest Stowarzyszeniem - Kolegium.

Paragraf 2

Terenem działalności Stowarzyszenia - Kolegium jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Paragraf 3

Siedzibą władz Stowarzyszenia - Kolegium jest miasto Warszawa.

Paragraf 4

Stowarzyszenie - Kolegium jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem specjalistów i samodzielnych pracowników nauki różnych dziedzin medycyny laboratoryjnej.

Paragraf 5

Stowarzyszenie - Kolegium powstaje z inicjatywy Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Diagnostyki Laboratoryjnej, zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Diagnostyki Bakteriologicznej oraz kierowników katedr i zakładów uczelni prowadzących nauczanie przedmiotów wchodzących w zakres medycyny laboratoryjnej.

Paragraf 6

Stowarzyszenie - Kolegium może być członkiem zagranicznych organizacji o takich samych lub podobnych celach działania.

Paragraf 7

1. Godłem Stowarzyszenia - Kolegium jest znak graficzny, który zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia - Kolegium.
2. Stowarzyszenie - Kolegium używa pieczęci okrągłej z napisem „Kolegium medycyny Laboratoryjnej w Polsce” w otoku, oraz znakiem graficznym przedstawiającym godło Kolegium w centrum.
3. Stowarzyszenie - Kolegium używa pieczęci podłużnej o treści „Zarząd Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce”.
4. Stowarzyszenie - Kolegium posiada odznakę członkowską symbolizującą przynależność, przedstawiającą godło Stowarzyszenia - Kolegium wraz z napisem „Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce” oraz odznakę honorową.

Paragraf 8

Oficjalna nazwa Stowarzyszenia - Kolegium w języku angielskim brzmi: „Polish College of Laboratory Medicine”. Skrót literowy PCLM.

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

Paragraf 9

Celem Stowarzyszenia - Kolegium jest:
1. Kształtowanie modelu działania medycyny laboratoryjnej w Polsce. Rozwój wiedzy i praktyki laboratoryjnej.
2. Oddziaływanie na treści i formy kształcenia przeddyplomowego, wyznaczanie kierunków i programów ustawicznego szkolenia podyplomowego we wszystkich dziedzinach medycyny laboratoryjnej.
3. Promocja aktywności naukowej we wszystkich dziedzinach medycyny laboratoryjnej.

Paragraf 10

Stowarzyszenie - Kolegium dąży do realizacji swoich celów przez:
1. Współdziałanie w wyznaczaniu standardów i zasad dotyczących organizacji, wymagań merytorycznych i technicznych oraz sposobu działania medycznych laboratoriów analityczno-diagnostycznych wszystkich szczebli we wszystkich rodzajach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
2. Współdziałanie w ustalaniu standardów i zasad oceny jakości pracy w medycynie laboratoryjnej.
3. Współdziałanie w ustalaniu standardowych metod i procedur laboratoryjnych.
4. Współdziałanie w koordynowaniu i autoryzowaniu sprawdzianów wiarygodności wyników badań laboratoryjnych w skali regionalnej i krajowej we wszystkich dziedzinach medycyny laboratoryjnej.
5. Współdziałanie w akredytacji i licencjonowaniu medycznych laboratoriów analityczno- diagnostycznych.
6. Współdziałanie w opracowywaniu programów i form kształcenia w uczelniach medycznych we wszystkich dziedzinach medycyny laboratoryjnej.
7. Współdziałanie w ustalaniu zasad i programów ustawicznego szkolenia podyplomowego.
8. Współdziałanie w ustalaniu zasad akredytacji instytucji szkolących w zakresie medycyny laboratoryjnej.
9. Współdziałanie w wyznaczaniu zasad uzyskiwania specjalizacji we wszystkich dziedzinach medycyny laboratoryjnej.
10. Promocja i współdziałanie w organizowaniu studiów podyplomowych, kursów naukowo-szkoleniowych i innych form kształcenia podyplomowego, promocja działalności naukowej i szkoleniowej.
11. Współudział w postępowaniu konkursowym na stanowiska kierowników zakładów w dziedzinach medycyny laboratoryjnej.
12. Współdziałanie w autoryzowaniu atestacji aparatury i sprzętu oraz laboratoryjnych odczynników i zestawów odczynnikowych, wzorców, kalibratorów i materiałów kontrolnych.
13. Współdziałanie w pracach normalizacyjnych w medycynie laboratoryjnej.
14. Publikację własnych wydawnictw periodycznych, książkowych, elektronicznych i materiałów o charakterze pomocy dydaktycznych i naukowych.
15. Przyznawanie stypendiów naukowych i szkoleniowych oraz nagród za prace badawcze w medycynie laboratoryjnej.
16. Współpracę ze wszystkimi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których działalność dotyczy medycyny laboratoryjnej.

Rozdział III

ZASADY CZŁONKOSTWA

Paragraf 11

Stowarzyszenie - Kolegium zrzesza w swoich szeregach:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków zagranicznych
4. Członków honorowych

Paragraf 12

Członkiem zwyczajnym Kolegium może być każdy z Założycieli Kolegium oraz lekarz, lek. weterynarii, mgr analityki medycznej, mgr farmacji, mgr chemii, mgr biologii, który:
1. Posiada pełną specjalizację w jednej z dziedzin medycyny laboratoryjnej i złoży do Zarządu Kolegium pisemną deklarację przynależności wraz z pisemną opinią dwóch członków wprowadzających lub,
2. Posiada znaczące publikacje w zakresie medycyny laboratoryjnej i przedłoży do oceny Zarządowi Kolegium wraz z pisemną deklaracją przynależności i pisemną opinią dwóch członków wprowadzających lub,
3. Posiada wieloletnie i powszechnie uznane doświadczenie w jednej z dziedzin medycyny laboratoryjnej- jeśli wniosek o jego przyjęcie w poczet członków Kolegium złoży jeden z członków Zarządu.
4. Członkowie przyjmowani są przez Zarząd na mocy uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.

Paragraf 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu Kolegium z głosem stanowiącym.
2. Czynnego i biernego wyboru do władz Kolegium.
3. Czynnego uczestnictwa we wszelkich formach działalności Kolegium (naukowej, szkoleniowej, konsultacyjnej, opiniotwórczej).
4. Korzystania z urządzeń, publikacji, pomocy dydaktycznych i naukowych oraz innych udogodnień, zgodnie z przepisami ustalanymi przez Zarząd Kolegium.
5. Ubiegania się o stypendia naukowe i szkoleniowe przyznawane przez Kolegium.
6. Korzystanie ze zniżek w opłatach za uczestnictwo w imprezach szkoleniowych i naukowych organizowanych przez Kolegium.

Paragraf 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Kolegium.
2. Przestrzegać postanowień Statutu, Uchwał władz Kolegium oraz regulaminów i instrukcji obowiązujących w działalności Kolegium.
3. Regularnie opłacać składki w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia - Kolegium.

Paragraf 15

Członkiem wspierającym Kolegium może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Kolegium i deklarująca poparcie finansowe Kolegium, która:
1. Złoży do Zarządu Kolegium pisemną deklarację przynależności.
2. Zostanie przyjęta w poczet członków Kolegium mocą uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd Kolegium.
3. Osoba prawna jako członek wspierający działa w Kolegium za pośrednictwem swego przedstawiciela.

Paragraf 16

Członkowie wspierający mają prawo:
1. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Kolegium z głosem doradczym.
2. Czynnego uczestnictwa w posiedzeniach szkoleniowych i naukowych oraz innych udogodnień, zgodnie z przepisami ustalonymi przez odpowiednie władze Kolegium.

Paragraf 17

Członkowie wpierający mają obowiązek:
1. Aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Kolegium.
2. Przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Kolegium oraz regulaminów i instrukcji obowiązujących w działalności Kolegium.

Paragraf 18

Członkiem zagranicznym może być obywatel innego państwa, posiadający wyższe wykształcenie, pracujący zawodowo lub naukowo w medycynie laboratoryjnej, który:
1. Złoży do Zarządu Kolegium pisemną deklarację przynależności.
2. Zostanie przyjęty w poczet członków Kolegium mocą uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd Kolegium.

Paragraf 19

Członkowie zagraniczni posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

Paragraf 20

Członkiem honorowym może zostać obywatel polski lub obywatel innego państwa, posiadający szczególne zasługi w rozwoju medycyny laboratoryjnej, rozwoju Kolegium lub na polu współpracy międzynarodowej w dziedzinie medycyny laboratoryjnej.

Paragraf 21

Godność Członka Honorowego Kolegium nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Kolegium na wniosek Zarządu.

Paragraf 22

Honorowy Członek Kolegium posiada prawa członka zwyczajnego określone w paragrafie 13 punkt 1 do 6.
Ponadto Honorowy Członek Kolegium:
1. Posiada prawo do noszenia odznaki honorowej.
2. Jest zwolniony z obowiązku wnoszenia składek członkowskich .

Paragraf 23

Członkostwo członków zwyczajnych, zagranicznych i wspierających ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Kolegium.
2. Wykluczenia uchwałą Zarządu Kolegium za działalność na szkodę Kolegium lub popełnienia czynu niegodnego członka Kolegium.

Paragraf 24

1. Członkostwo członków zwyczajnych i zagranicznych ustaje na skutek skreślenia przez Zarząd Kolegium w przypadku niepłacenia składek mimo pisemnego upomnienia.
2. Członkostwo osoby prawnej – członka wspierającego ustaje także z powodu utraty osobowości prawnej.

Paragraf 25

Członek wykluczony traci wszystkie uprawnienia wynikające z członkostwa, określone w paragrafach 13, 16, 19.
Członek skreślony może być ponownie przyjęty na zasadach określonych w paragrafach 12 lub 18 pod warunkiem uiszczenia zaległych składek.

Paragraf 26

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna .

Paragraf 27

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
1. Złożenia pisemnej deklaracji o zrzeczeniu się członkostwa.
2. Wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia za działalność na szkodę Kolegium lub popełnienia czynów niegodnych członka Kolegium.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA - KOLEGIUM

Paragraf 28

Władzami Kolegium są:
1. Walne Zgromadzenie Kolegium.
2. Zarząd Kolegium.
3. Komisja Rewizyjna.

Paragraf 29

Wybieralne Władze Kolegium są wybierane w głosowaniu tajnym na okres 4 lat. Poza wyjątkami przewidzianymi w Statucie podejmują uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

Paragraf 30

Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Kolegium, które może zostać zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

Paragraf 31

W Walnym Zgromadzeniu Kolegium biorą udział wszyscy członkowie Kolegium. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie - co najmniej połowy członków Kolegium ,a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – bez względu na liczbę uczestników.

Paragraf 32

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co 4 lata.

Paragraf 33

Walne Zgromadzenie Kolegium w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd Kolegium. Zarząd jest zobowiązany poinformować członków Kolegium o miejscu, terminie, proponowanym porządku obrad najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

Paragraf 34

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Kolegium należy:
1. Wytyczanie strategii rozwoju oraz głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Kolegium.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu ,Komisji Rewizyjnej oraz Komisji i grup Roboczych Kolegium.
3. Zatwierdzanie planów i sprawozdań finansowych, oraz uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
4. Nadawanie godności Honorowego Członka Kolegium.
5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wykluczających lub skreślających członków.
6. Podejmowanie uchwał dotyczących zmiany Statutu bądź rozwiązania Kolegium oraz we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Kolegium.
7. Wybór i ostateczne zatwierdzenie wyników wyborów przeprowadzonych drogą korespondencyjną do Władz Kolegium, do Rady Kolegium oraz na Przewodniczących Komisji Kolegium i Grup Roboczych Kolegium.
8. Podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych Statutem.
9. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji

Paragraf 35

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kolegium może być zwołane:
1. Z inicjatywy Zarządu.
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Na wniosek podpisany imiennie przez co najmniej 20% członków zwyczajnych i/lub honorowych Kolegium.

Paragraf 36

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kolegium jest zwoływane przez Zarząd nie później niż w trzy miesiące od daty wpłynięcia wniosku.

Paragraf 37

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kolegium obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Paragraf 38

Organem wykonawczym Stowarzyszenia – Kolegium jest Zarząd.

Paragraf 39

Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, z jednego do trzech Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza Zarządu Kolegium.

Paragraf 40

1. Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik i Sekretarz wybierani są co 4 lata przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia - ogół członków w drodze korespondencyjnego głosowania.
2. Żadna osoba nie może pełnić tej samej funkcji w Zarządzie przez okres dłuższy niż 2 kolejne kadencje.
3. Utrata praw członka Kolegium powoduje automatycznie pozbawienie funkcji w Zarządzie.

Paragraf 41

Do kompetencji Zarządu Kolegium należy:
1. Reprezentowanie Kolegium na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Kolegium zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
3. Bieżące kierowanie działalnością finansową Kolegium zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Kolegium.
4. Uchwalanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych Kolegium.
5. Zatwierdzanie składu Komisji i Grup Roboczych Kolegium, proponowanych przez ich Przewodniczących.
6. Wnioskowanie w sprawie nadania członkostwa honorowego.
7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Kolegium do stowarzyszeń i organizacji zagranicznych.
8. Zatrudnianie oraz zwalnianie etatowych pracowników Kolegium, tworzących Biuro Obsługi Kolegium, z jego kierownikiem włącznie.
9. Zarząd jest zobowiązany do przedłożenia na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Kolegium.

Paragraf 42

Zarząd Kolegium zbiera się na swych posiedzeniach w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Paragraf 43

W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Kolegium, Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Komisji Kolegium i Przewodniczący Grup Roboczych.

Paragraf 44

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, a w przerwie pomiędzy posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Zarządu.

Paragraf 45

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos prowadzącego zebranie.

Paragraf 46

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i czterech członków wybranych na okres 4 lat przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia – ogół członków w drodze korespondencyjnego głosowania.

Paragraf 47

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Kolegium.
2. Prowadzenie okresowych kontroli całokształtu działalności Kolegium, w tym działalności finansowej.
3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kolegium.
5. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Kolegium.
6. Uczestnictwo z głosem doradczym w pracach Zarządu.
7. Pełnienie obowiązków Komisji Skrutacyjnej, tj. obliczanie głosów i ustalanie wyników korespondencyjnych wyborów do Władz Kolegium.
8. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Rozdział V

RADA KOLEGIUM oraz KOMISJE I GRUPY ROBOCZE

Paragraf 48

1. Przy Zarządzie działa Rada Kolegium.
2. Rada Kolegium jest ciałem doradczym Zarządu i liczy 12 członków.
3. Do zadań członków Rady należy :
- uczestniczenie w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
- formułowanie propozycji i zaleceń do rozpatrzenia przez Zarząd, Komisje i Grupy Robocze,
- przewodniczenie pracom powołanych przez Zarząd zespołów problemowych,
- uczestniczenie w pracach programowych Zjazdów Kolegium,
- współdziałanie z ramienia Zarządu Kolegium z medycznymi towarzystwami naukowymi.

Paragraf 49

Przy Zarządzie działają następujące Stałe Komisje Kolegium:
1. Komisja Promocji
2. Komisja Edukacji,
3. Komisja Finansów,
4. Komisja Standaryzacji,
5. Komisja Akredytacji Laboratoriów,
6. Komisja Komputeryzacji, Zarządzania i Finansowania Laboratoriów.

Paragraf 50

Przewodniczący Komisji Finansów jest jednocześnie Skarbnikiem Kolegium.

Paragraf 51

Przy Zarządzie mogą działać następujące Grupy Robocze Kolegium:
1. Grupa Robocza ds. Biochemii i Analityki Klinicznej.
2. Grupa Robocza ds. Hematologii.
3. Grupa Robocza ds. Serologii i Immunologii Klinicznej.
4. Grupa Robocza ds. Mikrobiologii Klinicznej i Parazytologii.
5. Grupa Robocza ds. Toksykologii Klinicznej.
6. Grupa Robocza ds. Patomorfologii i Cytologii Klinicznej.
7. Grupa Robocza ds. Genetyki Medycznej i Biologii Molekularnej.
8. Grupa Robocza ds. Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii.
9. Grupa Robocza ds. Badań Wykonywanych w Miejscu Opieki nad Pacjentem

Paragraf 52

Członkowie Rady Kolegium, Przewodniczący Stałych Komisji Kolegium, Przewodniczący Grup Roboczych Kolegium wybierani są co 4 lata przez wszystkich członków Kolegium.

Paragraf 53

1. Przewodniczący Komisji proponują skład osobowy w liczbie od 3 do 7 członków. Skład osobowy Komisji podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały Zarządu.
2. Przewodniczący Grup Roboczych proponują skład osobowy Grup w liczbie od 3 do 7 członków. Skład osobowy Grup Roboczych podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały Zarządu.

Paragraf 54

Do kompetencji Komisji i Grup Roboczych Kolegium należy kierowanie pracami Kolegium w dziedzinach do których zostały powołane. Komisje i Grupy Robocze realizują zadania wynikające z wytycznych programowych wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie i Zarząd Kolegium. Komisje i Grupy Robocze przygotowują propozycje strategii i kierunków rozwoju Kolegium w odpowiednich dziedzinach, podlegające zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Kolegium. Komisje i Grupy Robocze mają obowiązek przedłożenia corocznie sprawozdania ze swej działalności na zebraniu Zarządu.

Paragraf 55

W przypadku uzasadnionej konieczności Zarząd może powołać stałe lub okresowe Podkomisje i/lub Zespoły Ekspertów Kolegium. Decyzje te podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

Paragraf 56

Przewodniczący Podkomisji i/lub Zespołów Ekspertów wybierani są przez Zarząd. Mogą oni brać udział w pracach Zarządu z głosem doradczym

Rozdział VI

WYBORY WŁADZ KOLEGIUM I CIAŁ DORADCZYCH

Paragraf 57

1. Władze Kolegium – Zarząd i Komisja Rewizyjna oraz ciała doradcze - Członkowie Rady Kolegium, Przewodniczący Stałych Komisji Kolegium, Przewodniczący Grup Roboczych Kolegium wybierani są przez wszystkich członków Kolegium. Prawo zgłaszania kandydatów mają wszyscy członkowie Kolegium.
2. Wybory odbywają się w wyniku tajnego głosowania wszystkich członków Kolegium drogą korespondencyjną, w sposób ustalony wewnętrznym Regulaminem Kolegium.
3. Głosowanie musi być przeprowadzone w takim czasie, żeby jego wyniki mogły być przyjęte przez dotychczasowy Zarząd na jego przedostatnim zebraniu przed kolejnym Walnym Zgromadzeniem Kolegium.
4. Wybór członków Władz Kolegium, Rady Kolegium, Przewodniczących Stałych Komisji Kolegium, Przewodniczących Grup Roboczych zatwierdzany jest na Walnym Zgromadzeniu Kolegium.
5. Jeżeli osoba wybrana na członka Rady Kolegium została wybrana na Przewodniczącego Grupy Roboczej, względnie na Przewodniczącego Komisji, wówczas do Rady Kolegium wchodzi osoba, która uzyskała największą w kolejności ilość głosów.

Paragraf 58

W przypadku ustąpienia członka Władz Stowarzyszenia – Kolegium, Rady Kolegium lub Przewodniczącego Komisji albo Grupy Roboczej w czasie trwania kadencji przeprowadza się uzupełniające tajne wybory drogą korespondencyjną zgodnie z wytycznymi Regulaminu Wyborczego, w jak najkrótszym czasie. Kadencja takiego elekta trwa do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Rozdział VII

MAJĄTEK KOLEGIUM

Paragraf 59

1. Stowarzyszenie-Kolegium może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie :
- świadczenia usług medycznych w postaci sprawdzianów oceny jakości laboratoryjnych badań analitycznych i diagnostycznych;
- organizacja kursów szkoleniowych;
- działalności wydawniczej
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia-Kolegium służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków
Stowarzyszenia.

Paragraf 60

Majątek Kolegium stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Paragraf 61

Majątek Kolegium pochodzi z:
1. Składek członkowskich
2. Dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów pochodzących od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych
3. Odsetek bankowych
4. Dochodów z działalności gospodarczej

Paragraf 62

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i działalności gospodarczej ustala Zarząd Kolegium, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Paragraf 63

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Kolegium wymagane są dwa podpisy członków Prezydium Zarządu, w tym Skarbnika.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Paragraf 64

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Kolegium podejmuje Walne Zgromadzenie Kolegium większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Paragraf 65

Kolegium może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Paragraf 66

Majątek po zlikwidowanym Kolegium przeznacza się na cele określone w uchwale likwidacyjnej.