Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Hematologii

Prof. dr hab. Bogdan Mazur

Obecnie pracuje naukowo w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od ponad 40 lat zajmuje się zawodowo diagnostyką laboratoryjną. Uczestniczy w kształceniu podyplomowym diagnostów laboratoryjnych jako kierownik specjalizacji, opiekun stażu kierunkowego oraz wykładowca. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Posiada specjalizację w analityce klinicznej oraz specjalizację w laboratoryjnej hematologii medycznej i laboratoryjnej immunologii medycznej. Jest recenzentem licznych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz autorem i współautorem podręczników z diagnostyki laboratoryjnej. Jego zainteresowania skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu immunologii, szczególnie w odniesieniu do praktyki klinicznej.