Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w trzecim dniu XVI Naukowo-Szkoleniowego Zjazdu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce,
tj.
20 kwietnia 2024 roku, zaplanowano SESJĘ: MŁODZI MEDYCY-PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ. To spotkanie naukowe skierowane jest przede wszystkim do – pochodzących zarówno z ośrodków akademickich, jak i pozaakademickich – młodych pasjonatów szeroko pojętej diagnostyki laboratoryjnej, nie posiadających jeszcze dużego dorobku naukowego, umożliwiającego przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Kolegium, lecz znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju naukowego, w trakcie specjalizacji czy realizacji prac doktorskich z różnych dziedzin medycyny laboratoryjnej (wliczając chemię i biochemię kliniczną, mikrobiologię i parazytologię kliniczną, hematologię, serologię i immunologię kliniczną, toksykologię kliniczną, patomorfologię i cytologię kliniczną, genetykę medyczną czy też medycynę nuklearną), których wspólnym elementem jest diagnostyczny wymiar badań laboratoryjnych.

Podczas odbywającej się 20 kwietnia 2024 r. sesji MŁODZI MEDYCY-PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ, uczestnicy Sesji Młodych Medyków 2024 będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych, dotyczących medycyny laboratoryjnej, w formie ustnych prezentacji. Streszczenia prac, przygotowane zgodnie z niżej podanymi wymogami, należy przesyłać do 24 lutego 2024 r. w formie elektronicznej (plik pdf) drogą mailową na adres: kvassev@sum.edu.pl

Prace, przygotowane w języku polskim lub angielskim, powinny zawierać następujące sekcje: 1) Tytuł prezentacji; 2) Imiona i nazwiska autorów, z podkreśleniem osoby prezentującej pracę; 3) Imiona i nazwiska opiekuna, opiekunów naukowych osób prezentujących pracę 4) Afiliacje autorów i opiekunów; 5) Wstęp; 6) Cel pracy; 7) Materiał i metodyka badań; 8) Wyniki; 9) Wnioski.

Streszczenia nie powinny przekraczać 400 słów (nie wliczając tytułu pracy, nazwisk autorów, opiekunów i ich afiliacji). Można zgłaszać wyłącznie streszczenia, które nie były uprzednio opublikowane ani zaprezentowane na zjazdach krajowych czy zagranicznych. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na jego prezentację, wszystkich Współautorów i Kierownika jednostki, z której praca pochodzi.

Przesłane streszczenia zostaną poddane ocenie Recenzentów powołanych spośród członków Komitetu Naukowego XVI Naukowo-Szkoleniowego Zjazdu Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Recenzenci będą oceniać: wartość naukową streszczenia, metodykę badań, opracowanie wyników i zasadność wniosków. Decyzja o przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji ustnej zostanie przesłana Osobom, które przesłały streszczenie do 8 marca 2024 roku.

Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji podczas Zjazdu, jest uregulowanie opłaty rejestracyjnej.

Serdecznie zachęcamy do rejestracji i śledzenia programu Zjazdu, dostępnego na stronie internetowej.

 

Serdecznie zapraszamy do przesyłania streszczeń i udziału w Sesji!