Rada Zarządu Kolegium

Prof. dr hab. n med. Ewa Augustynowicz-Kopeć

Kierownik Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka. Pełni również funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć wprowadza nowe metody genetyczne do wykrywania gruźlicy i molekularnych dochodzeń epidemiologicznych sprawując jednocześnie nadzór merytoryczny nad 59 laboratoriami prątka w kraju. Jest specjalistą w zakresie Mikrobiologii Medycznej i Zdrowia Publicznego. Bierze aktywny udział w działaniach Towarzystw Naukowych i Stowarzyszeń. Jest Członkiem Zarządu – Skarbnik Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Sekretarzem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, jak również członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć jest również Członkiem Zespołu Ekspertów do opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie mikrobiologii oraz Członkiem Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii, jednocześnie pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć jest Członkiem Komitetu Koordynującego Sieć TB (TB Network Coordination Committee – TB DNCC) oraz Członkiem Rady ds. COVID-19. Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć bierze czynny udział w organizacji kursów oraz staży specjalizacyjnych dla lekarzy, lekarzy mikrobiologów, pielęgniarek oraz diagnostów laboratoryjnych w zakresie mikrobiologii medycznej, zakażeń szpitalnych, dochodzeń epidemiologicznych, etiologii i obrazu klinicznego gruźlicy, jak również w zakresie mikrobiologicznej diagnostyki gruźlicy i mykobakterioz. Jest autorem oraz współautorem około 260 prac naukowych o łącznym współczynniku „Impact Factor” 381,201 i łącznej punktacji MNiSW: 10265,5 Prace były cytowane 3259 razy, a indeks Hirscha
wynosi 28.

Dr n. farm. Sławomir Białek

Adiunkt w Katedrze Biochemii i Farmakogenomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista zdrowia publicznego i analityki klinicznej. Członek Rady Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego PTDL. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Stowarzyszenia Rynologia Polska a także międzynarodowej grupy The MASK Study, zajmującej się opracowaniem wytycznych dotyczących postępowania z pacjentami z chorobami alergicznymi dróg oddechowych ARIA in Pharmacy.
Prowadzi szeroką działalność dydaktyczną na kierunku analityka medyczna i farmacja. Jest opiekunem Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych WUM. Od 2021 roku pełniąc funkcję Koordynatora ds. Kształcenia Podyplomowego kierunków Wydziału Farmaceutycznego zajmuje się organizacją szkoleń specjalizacyjnych dla farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych oraz tworzeniem studiów podyplomowych w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zainteresowania naukowe dra Sławomira Białka koncentrują się na poszukiwaniu laboratoryjnych wskaźników chorób cywilizacyjnych, główne chorób alergicznych, ale także chorób układu sercowo-naczyniowego. Dorobek naukowy obejmuje 46 opublikowanych prac o sumarycznym IF=49,377, punkty MNiSW=1276, liczba cytowań 267, H-index=6. Jest autorem 6 rozdziałów w książkach, współautorem 1 książki oraz autorem dwóch monografii. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką Ministra Zdrowia Za zasługi dla Ochrony Zdrowia, odznaką KRDL Zasłużony dla Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i odznaką Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Za zasługi dla PTDL. Uzyskał też nagrody I i II stopnia JM Rektora WUM za osiągnięcia dydaktyczne. W 2022 r. otrzymał godność Amicus Rhinologiae Polonicae, natomiast w 2023 otrzymał nagrodę Kryształowy Lancet Publiczności przyznawaną przez Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr hab. Olga Ciepiela

Doktor habilitowany nauk medycznych, diagnosta laboratoryjny, specjalistka laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Autorka licznych prac oryginalnych i przeglądowych z zakresu hematologii, immunologii i medycyny laboratoryjnej. Redaktor naukowy podręcznika „Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie”.
Ukończyła kierunek Analityka medyczna w 2006 w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego. Od tego samego roku związana z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, najpierw jako słuchaczka studium doktoranckiego, następnie jako asystent i adiunkt. W 2011 roku obroniła pracę doktorską, a w 2017 uzyskała stopień doktora habilitowanego. Od 2018 kieruje Zakładem Medycyny Laboratoryjnej WUM, a w 2022 została powołana na stanowisko Prodziekana ds. kształcenia na kierunku Analityka medyczna Wydziału Farmaceutycznego WUM. Od 2018 jest również kierownikiem Laboratorium Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Aktywnie uczestniczy w działalności towarzystw naukowych zajmujących się szeroko rozumianą medycyną laboratoryjna. Członkiem Kolegium Medycyny Laboratoryjnej jest od 2015 i w latach 2015-2019 pełniła funkcję Sekretarza, natomiast od 2019 jest członkiem Rady Zarządu KML.
Od lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów WUM, wykłada również na kursach podyplomowych w ramach specjalizacji z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej oraz jest członkiem komisji egzaminacyjnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnej z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej powołanym przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych.

Prof. dr hab. Barbara Dołęgowska

Kierownik Katedry Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymała w 2013 r. Jest specjalistą II stopnia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. W latach 2015-2022 była konsultantem wojewódzkim, a obecnie jest konsultantem krajowym w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Autorka lub współautorka ponad 240 publikacji pełnotekstowych o łącznej wartości wskaźnika IF 546.911 i 10 204 punktów MEiN. Kierownik i wykonawca wielu projektów finansowanych przez Fundację na Rzecz Wspierania Polskiej Farmacji i Medycyny, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Promotor kilkunastu prac doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich.
W 2013 r. otrzymała Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie nauk medycznych. Była wielokrotnie nagradzana przez rektora PUM za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2021 r. otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia za całokształt dorobku.

Dr hab. Grażyna Sygitowicz

Prof. dr hab. n. med. i n o zdr. Katarzyna Komosińska-Vassev

Kierownik Katedry Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wiceprzewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk Medycznych SUM. Posiada specjalizację z laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz wieloletnie doświadczenie i dorobek naukowy w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jej działalność badawcza dotyczy oceny metabolizmu składników macierzy pozakomórkowej w przebiegu procesów fizjologicznych i patologicznych w ustroju, z określeniem możliwości zastosowania badanych parametrów biochemicznych w diagnostyce laboratoryjnej. W 2021 roku znalazła się w gronie najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem wpływu cytowań publikacji, znajdując miejsce w prestiżowym rankingu 2 proc. najbardziej wpływowych naukowców na świecie, przygotowywanym przez Uniwersytet Stanforda (USA) wraz z wydawnictwem Elsevier. Jest członkiem zespołów eksperckich związanych z oceną projektów krajowych i międzynarodowych, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Chorwacką Fundację Nauki i Ministerstwo Nauki i Edukacji Chorwacji. Odbyła cztery zagraniczne staże naukowo-szkoleniowe, uczestnicząc w realizacji międzynarodowych projektów badawczych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (Viceprzewodnicząca Oddziału w Katowicach dwóch kadencji), Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, zaś od 2009 roku – Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej. Od 2012 roku jest członkiem Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce (początkowo – Przewodnicząca Grupy Roboczej: Biochemia Kliniczna/Analityka kliniczna, obecnie członek Rady Zarządu).

Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku w 1993 roku, a następnie rozpoczęła pracę jako asystent na macierzystej Uczelni, uzyskując tytuł profesora nauk medycznych w 2009 roku. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) oraz Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB. Prof. Barbara Mroczko od roku 2012 kieruje Zakładem Chorób Neurozwyrodnieniowych oraz od roku 2018 Zakładem Diagnostyki Biochemicznej. Pani Profesor w roku 2019 objęła stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej UMB i została powołana na Członka Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz Członka Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w roku 2020.
Profesor Barbara Mroczko pełniła funkcję Guest Editora w “International Journal of Molecular Sciences” (IJMS) (2020) i Członka Komitetu Redakcyjnego w IJMS (2021). Brała udział w międzynarodowym projekcie Joint Programme for Neurodegenerative Disease Research (JPND Research BiomarkAPD) oraz była koordynatorem obszaru badawczego, dotyczącego chorób neurozwyrodnieniowych w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Jednocześnie Pani Profesor jest Członkiem wielu Towarzystw, w tym: Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce i Alzheimer’s Association International Society to Advance Alzheimer’s Research and Treatment (ISTAART).
Profesor Barbara Mroczko w 2021 roku otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe oraz została laureatką konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki, uzyskując fundusze na zakup platformy do analizy profili proteomicznych metodą ultraczułą (SIMOA), tj. pierwszego tego typu analizatora w Polsce, służącego do wczesnej diagnostyki chorób neurozwyrodnieniowych, w tym w szczególności choroby Alzheimera (AD) i stwardnienia rozsianego (SM). Jest także laureatką konkursu „Pomosty Przyszłości” w kategorii „Pomost nauki do biznesu dla osoby” – Technotalenty, jak również World’s TOP 2% Scientists, tj. została zaliczona do 2% najlepszych naukowców na świecie.
Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko systematycznie rozwija swoje umiejętności jako stypendystka zarówno w Polsce, jak i za granicą (Włochy, Niemcy, Stany Zjednoczone), a obecnie aktywnie uczestniczy w popularyzowaniu wiedzy na temat choroby Alzheimera w postaci licznych wywiadów oraz wykładów krajowych i międzynarodowych. Pani Profesor cieszy się uznaniem wśród studentów i doktorantów, czego efektem są wielokrotne zaproszenia do obrad jury konferencji i turniejów społeczności akademickiej.
Dorobek naukowy prof. Barbary Mroczko z zakresu oceny przydatności oznaczeń wybranych białek specyficznych, jak również mediatorów reakcji zapalnej jako biomarkerów w diagnostyce chorób nowotworowych oraz chorób neurozwyrodnieniowych obejmuje łącznie 285 publikacji naukowych i 185 komunikatów zjazdowych. Łączny IF publikacji wynosi 821,778, zaś punktacja MNiSW: 15456, indeks Hirscha: 37, a suma cytowań: 5783.

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i diagnostyki laboratoryjnej. Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W działalności dydaktycznej i naukowej zajmował / zajmuje się terapeutycznym monitorowaniem leków, diagnostyką chorób metabolicznych, głównie cukrzycy i dyslipidemii oraz zagadnieniami organizacji diagnostyki laboratoryjnej, w tym klasyfikacją i kodowaniem badań laboratoryjnych oraz badaniami w miejscu opieki nad pacjentem (POCT). Jest autorem lub współautorem 220 artykułów, 269 rozdziałów w podręcznikach oraz redaktorem lub współredaktorem 4 podręczników/skryptów z dziedziny medycyny laboratoryjnej. Sumaryczny Impact Factor czasopism wynosi 222,9 punktacja MNiSW/MEiN – 6195, wskaźnik Hirscha – 24. Oprócz obowiązków nauczyciela akademickiego jest zaangażowany w szkolenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych. W latach 2010-2017 był prezesem, obecnie wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, od 2006 r. jest w składzie władz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. W latach 2016-2017był konsultantem krajowym w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Kontakt:
Prof. dr hab. Bogdan Solnica
Katedra Biochemii Klinicznej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
tel. 012 4332865
bogdan.solnica@uj.edu.pl

Dr n. med. Elżbieta Górska

Diagnosta laboratoryjny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Przez wiele lat związana byłam z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, na którym uzyskałam tytuł naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej oraz tytuł specjalisty w dziedzinie Zdrowie Publiczne. Jestem autorem oraz współautorem wielu oryginalnych publikacji oraz doniesień naukowych. Wielokrotnie byłam nagradzana przez JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz uczelni. Od wielu lat pracuję również w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego w Pracowni Cytometrii Przepływowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego na stanowisku st. specjalisty, gdzie zajmuję się diagnostyką ostrych białaczek dziecięcych wykorzystując metodę cytometrii przepływowej.

Dr n. med. Ewa Gomółka

W pracy zawodowej związana z medyczną diagnostyką toksykologiczną. Kierownik Pracowni Toksykologii w Zakładzie Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Toksykologii i Chorób Środowiskowych UJ CM. Kwalifikacje zawodowe: I i II stopień specjalizacji z zakresu Toksykologii, doktorat obroniony na Wydziale Lekarskim UJ Collegium Medicum.
Autor i współautor ponad 100 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, kilku rozdziałów w podręcznikach oraz rekomendacji z dziedziny toksykologii i laboratoryjnej toksykologii medycznej.
Pełnione funkcje, m.in.:
– Członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych VI Kadencji
– Przewodniczący Komisji do spraw diagnostyki toksykologicznej i terapii monitorowanej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
– Członek Zespołu Ekspertów w dziedzinie Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej
– Kierownik specjalizacji z zakresu Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej
– Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Laboratoryjna Toksykologia Medyczna powołany przez CEM w Łodzi
– Członek Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej

Prof. dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka

Diagnosta laboratoryjny, profesor badawczo-dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Członek Rady Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy. Kieruje pracami Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora SUM w Katowicach ds. specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych, przedstawiciela województwa śląskiego w Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych, przewodniczącej Rady Programowej/Komisji ds. dydaktycznych kierunku analityka medyczna. Jako Członek – powołanego przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministra Zdrowia – Zespołu do opracowania standardów kształcenia na kierunku: analityka medyczna/medycyna laboratoryjna, czynnie uczestniczyła w pracach mających na celu przygotowania przedmiotowych standardów (2016 r. oraz 2019 r.). Współuczestniczyła w pracach Zespołu Ekspertów CMKP, który przygotował Program Szkolenia dla pozostałej kadry pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w profesjonalnej organizacji kongresów, sympozjów, konferencji czy kursów – o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Działalność naukową koncentruje wokół zagadnień biochemii i patobiochemii tkanki łącznej ze szczególnym uwzględnieniem przemian komponentów macierzy pozakomórkowej w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej.

Dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Iwona Bil-Lula- diagnosta laboratoryjny, nauczyciel akademicki, naukowiec. Ukończyła kierunek analityka medyczna na Wydziale Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W tej samem Alma Mater na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego zrealizowała studia doktoranckie, a w roku 2010 uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych. W roku 2016 ukończyła szkolenie specjalizacyjne i otrzymała tytuł specjalisty w dziedzinie LDM, a rok później otrzymała stopień doktora habilitowanego. Od 2018 r. pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych, a od 2019r. funkcję prodziekana ds. kierunku analityka medyczna na Wydziale Farmaceutycznym. Pracę zawodową rozpoczęła w 2006r. w Laboratorium Biologii Molekularnej, a od 2010r. pracuje w Katedrze Analityki Medycznej, w Zakładzie Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej. Obecnie pełni funkcję kierownika jednostki i współpracuje z kilkunastoosobowym zespołem badawczo-dydaktycznym. Jako nauczyciel akademicki prowadzi kształcenie kierunkowe przyszłych diagnostów laboratoryjnych, natomiast jako naukowiec realizuje badania z zakresu szeroko pojętej diagnostyki laboratoryjnej, kardiologii eksperymentalnej i nefrologii transplantacyjnej. Członek polskich i europejskich towarzystw naukowych oraz komisji przy KRDL. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.