Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Mikrobiologii Klinicznej i Parazytologii

Dr n med. Maria Miklasińska-Majdanik

Diagnosta laboratoryjny, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w laboratorium diagnostycznym Diagnostyka Sp. z o.o. oraz Synevo Sp. z o.o. Od 2019 do chwili obecnej zatrudniona jest w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu zajmując kolejne stanowiska: asystenta, a obecnie adiunkta. Stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie nauki medyczne uzyskała 9.07.2019 r. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z dziedziny mikrobiologia medyczna.
W strukturach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr n. med. Maria Miklasińska-Majdanik pełni funkcje Sekretarza Rady Programowej dla kierunku biotechnologia medyczna oraz opieka Studenckiego Koła Naukowego Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii. Główne zainteresowania naukowe dr n. med. Marii Miklasińskiej-Majdanik dotyczą modyfikacji aktywności antybiotyków pod wpływem związków pochodzenia naturalnego, molekularnych aspektów oporności na antybiotyki u szczepów Staphylococcus spp. izolowanych z materiału klinicznego oraz oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej związków pochodzenia naturalnego. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu mikrobiologii i wirusologii oraz kierownikiem i wykonawcą kilku projektów badawczych. Dr n. med. Maria Miklasińska-Majdanik jest również recenzentem prac nadsyłanych do czasopism o dużym współczynniku oddziaływania (m.in. International Journal of Molecular Sciences, Antibiotics, Pathogens). Za osiągnięcia naukowe otrzymała kilkakrotnie Nagrodę JM Rektora SUM.