Zarząd – kadencja 2023-2026

Prezes KML w Polsce w latach: 2023 – 2026

Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego, w Łodzi, specjalista diagnostyki laboratoryjnej i laboratoryjnej hematologii medycznej.

Wiceprezes KML w Polsce w latach: 2023 – 2026

Prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka chorób wewnętrznych, alergologii, diagnostyki laboratoryjnej i immunologii. Autorka około 500 publikacji naukowych, w większości o zasięgu międzynarodowym, monografii i podręczników. Kierownik i wykonawca kilkudziesięciu grantów naukowych, w tym grantów europejskich. Laureatka wielu konkursów i nagród naukowych. Prezes Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce w latach 2014-2022, redaktor naczelny czasopisma międzynarodowego Central European Journal of Immunology, członek Komitetu ds. Immunologii i Zakażeń Polskiej Akademii Nauk, delegat narodowy do European Union of Medical Specialists, ekspert Komisji Europejskiej w ramach FP7, Horizon 2020, Horizon Europe. Pełnomocnik Rektora WUM ds. Równości.

Wiceprezes KML w Polsce w latach: 2023 – 2026

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, profesor badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalistka I stopnia z zakresu analityki klinicznej.

Od 1999 r. do 2020 r. prodziekan, dziekan oraz prorektor SUM ds. szkolenia podyplomowego. W działalności naukowej koncentruje się na zagadnieniach biochemii i patobiochemii tkanki łącznej oraz diagnostyki laboratoryjnej wybranych schorzeń. Autorka blisko 400 prac naukowych, promotor ponad 200 prac magisterskich, 26 doktoratów, recenzent  81 doktoratów, 36 prac habilitacyjnych i 21 wniosków o tytuł profesora. Promotor w postępowaniu o nadanie godności doctor honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. Edwardowi Bańkowskiemu z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik 3 grantów MNiSW. Uczestniczy w edukacji przeddyplomowej studentów kierunku analityka medyczna, biotechnologia medyczna i farmacja, oraz w szkoleniu specjalizacyjnym i ciągłym diagnostów laboratoryjnych oraz farmaceutów. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym – Członkiem-Założycielem i obecnie Wiceprezesem Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, Honorowym Członkiem i wieloletnim Wiceprezesem (obecnie członkiem Zarządu Głównego) Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Uhonorowana wieloma Odznaczeniami, w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz licznymi nagrodami, w tym Indywidualnymi Nagrodami Ministra Zdrowia oraz licznymi nagrodami Rektora macierzystej Uczelni.

Kontakt:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej,
ul. Jedności 8,
41-200 Sosnowiec
tel. +48 (32) 364-11-50, 364 11 53

Wiceprezes KML w Polsce w latach: 2023 – 2026

Prof. dr. hab. n. med. Tomasz J. Wąsik, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Działalność naukowo-badawcza Profesora stanowi kontynuację badań rozpoczętych w Thomas Jefferson University i Drexel University w Filadelfii nad rolą osobniczych i wirusowych czynników w etiopatogenezie zakażenia HIV i kontynuowanych w ramach programów UE CASCADE i EuroCoord. Istotną wartością podjętych badań jest określenie stopnia transmisji mutacji związanych z lekoopornością wśród osób z świeżym zakażeniem HIV. Ponadto Profesor jest zaangażowany w badania nad ewolucją molekularną wariantów SARS-CoV-2 krążących w populacji polskiej, badania wrażliwości klinicznych szczepów gronkowców na naturalne związki polifenolowe o działaniu przeciwbakteryjnym i badania zmian struktury populacji bakterii glebowych w obecności antybiotyków.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, International AIDS Society (IAS) oraz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.
Laureat nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Zespołowej Ministra Zdrowia, licznych nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za działalność naukową, nagrody środowiska studenckiego SUM „Seropozytywny Wykładowca” dla nosicieli pasji w nauczaniu. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Kontakt:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel.: +48 32 208 85 50
e-mail: twasik@sum.edu.pl

Skarbnik KML w Polsce w latach: 2023 – 2026

Dr n. med. inż. Bogumiła Hajdrowska Prezes Spółki Centralne Laboratorium w Bytomiu. Uzyskała tytuł specjalisty w zakresie Zdrowia Publicznego oraz posiada uprawnienia audytora Systemów Zarządzania Jakością w diagnostyce laboratoryjnej ISO 90001, ISO 17025, ISO 15189. Wielokrotnie brała udział w audytach laboratoriów badawczych i diagnostycznych z ramienia Polskiego Centrum Akredytacji, jedynej krajowej jednostki akredytującej w świetle ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku. Swoją wiedzę z zakresu zastosowania systemów ISO przekazywała uczestnikom kursów specjalizacyjnych organizowanych przez Kierunek Analityki Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. V-ce Prezes Laboratorium Mikrobiologicznego Biolabor w Dąbrowie Górniczej. Laboratorium Mikrobiologiczne Biolabor jest zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii do badań urzędowych żywności oraz posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wszystkie metody, na podstawie których wydaje sprawozdania o jakości badanych próbek żywności i wody.

Sekretarz KML w Polsce w latach: 2023 – 2026

Dr hab. Wirginia Krzyściak – adiunkt badawczo-dydaktyczny Zakładu Diagnostyki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, promotor 2 doktoratów, w tym międzynarodowego we współpracy z Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA. Diagnosta laboratoryjny, z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu studentów kierunków medycznych. Autorka około 100 publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Kierownik i wykonawca kilkunastu grantów naukowych, krajowych i międzynarodowych. Laureatka wielu konkursów i nagród naukowych, redaktor IJMS Biostatistics in Brain Diseases – Future Approaches, a także Biomolecules in the Treatment of Biofilm-Related Diseases. Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego. Dzięki szeroko zakrojonej działalności naukowej i diagnostycznej potrafi łączyć fakty medyczne z różnych dziedzin, co znacząco wpływa na umiejętność interpretowania wyników badań w sposób globalny oraz w odniesieniu do różnych zaburzeń. Obecnie zajmuje się naukowym zrozumieniem szlaków biochemicznych obwodowych i mózgowych związanych z reakcją na stres, w których zaburzenia procesów biochemicznych i metabolicznych wpływają na mechanizmy odporności w całym organizmie.